2013-01-21

PROPOSTA DEL COMITÈ D’EMPRESA DE L’HOSPITAL DE SANT PAU A LA COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA

Constatem la contínua precarització i empobriment dels serveis sanitaris públics i la davallada de recursos i personal per atendre la salut de la població de Catalunya.
Constatem l’incompliment generalitzat dels convenis, pactes i acords fins ara signats en els centres i serveis sanitaris entre les patronals i la representació social, sigui quina sigui la seva titularitat, en nom d’una crisi i d’uns decrets imposats a tots ells pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Constatem la corrupció i malversació de fons públics i el pagament injustificat a persones i empreses de la sanitat de Catalunya que, si no és delictiu, és èticament reprovable quan alhora es retallen a la ciutadania serveis de primera necessitat.
Constatem, per acabar, la nul∙la intenció de millorar les condicions sòciolaborals dels treballadors de la sanitat a Catalunya i les prestacions i recursos públics al servei dels usuaris en cap taula de negociació, ni des de cap institució o departament del govern de la Generalitat.
És per això que plantegem a la Coordinadora de Centres de Sanitat de Catalunya, reunida avui, dia 16 de gener de 2013, els tres punts següents:
1.
Compromís de no acceptar i, per tant, d’oposar‐nos i de no signar cap retallada de drets sòciolaborals en cap dels centres en els que avui tenim representació.
2.
Establiment d’un únic Comitè de Crisi, a partir de la Coordinadora de Centres de Sanitat de Catalunya, com a portaveu central de la mateixa.
3.
Paralització de totes les meses negociadores i posta en marxa d’una sola taula, amb el Govern de Catalunya i el Comitè de Crisi, per debatre un punt previ a qualsevol possible negociació posterior:
􀂾
Terminis de la devolució del deute contret amb els treballadors de la sanitat de Catalunya a partir de l’aplicació del decret llei 3/2010 i d’altres pels que se’ns descompten els salaris i les pagues extraordinàries prèviament pactades i, paral∙lelament
􀂾
Terminis per a la reobertura i utilització al 100% dels recursos disponibles en els centres hospitalaris, sociosanitaris, i d’assistència primària tancats i/o infrautilitzats hores d’ara.
Barcelona, 11 de gener de 2013