2013-01-10

EMPIEZA EL TROCEO DEL ICS!!!

L'acord GOV/1/2013 de 3 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts del Banc de sang i teixits de l'hospital vall d'hebron, centre de referència en inmunología diagnòstica i de desenvolupament de terapies avançades!.


De conformitat amb el que disposa l’article 7, apartats 2.Quart i 3, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que atribueix al Govern la competència per autoritzar la formació de consorcis i la creació, per part del Servei Català de la Salut, d’altres entitats admeses en dret o la seva participació en aquestes, quan així convingui a la gestió i execució dels serveis i actuacions;