2013-01-21

ANOMALIAS EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL ICS

Desde la Federacion de sanidad de la CGT de Catalunya, queremos informar a todos los trabajadores de hospitales y atención primaria de unas anomalías que se están produciendo en algunos casos que hemos examinado (sin saber aún el alcance total) en el cálculo de la Base de cotización, que está utilizando el ICS, utilizando una menor de lo que corresponde.
Así, todas las retribuciones que perciben mensualmente los trabajadores del ICS desde mayo de 2010, están recortadas (5%) en aplicación del RD-ley 8/2010, y se garantizaba que para el cálculo de las prestaciones por contingencias comunes y profesionales , debía mantenerse la base de  cotización correspondiente a la situación anterior a los recortes."Disposición adicional séptima. Cotización al régimen general de la seguridad social".
Desde el 1 de junio al 31 de diciembre  de 2010, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Regimen de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en el Real Decreto Ley , en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, se´ra coincidente con la del mes de mayo , salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudieran corresponder una de mayor cuantía en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.

http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-128.pdf

A partir del RD-ley 20/2010 es mayoritariamente cuando se produce la reducción ilegal de la base de cotización que se aplica haciendo una interpretación del siguiente artículo:
Artículo 5 Cotización al Regimen de la Seguridad Social
A efectos del cálculo de la Base de cotización por todas las contingencias de empleados públicos encuadrados en el Regimen General de la Seguridad Social seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120. Dieciseis de la ley 2/2012 de 29 de junio de presupuestos generales del Estado para 2012.
Tenéis que comprobar en vuestra nómina de la base de cotización (en la nómina pone Total regularitzat/ Base reguladora) no incluya ninguna modificación respecto a la que teniais antes de mayo de 2010. Tenéis que tener una base de cotización mayor que vuestras retribuciones , si no, es que habeis sufrido una "supuesta modificación" contractual.
Los trabajadores que han sufrido ésta modificación-reducción no se les ha notificado y no existe ninguna instrucción o circular oficial que explique éste cambio de cotización, que se ha dado en todas las Administraciones de la Generalitat yb Estatal.
Desde CGT ponemos a disposición de los trabajadores un modelo de reclamación ante la TGSS, para hacer las reclamaciones oportunas.

MANIFEST COORDINADORA CENTRES SANITAT CATALUNYA

MANIFEST DE LA COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA
EN DEFENSA DELS DRETS DELS USUARIS I TREBALLADORS DE LA SANITAT CATALANA


Es de públic coneixement que estem travessant temps molt difícils, amb especial repercussió en el que, fins ara, es coneixia com estat del benestar. Aquesta repercussió ha consistit en retallades que afecten principalment els serveis socials, l’educació i la sanitat.
En el sector sanitari les retallades posen en perill la continuïtat d’una assistència sanitària que fins ara era un dels baluards de la nostra societat i que està considerada entre les millors del mon. Exigim al govern que prioritzi amb urgència el finançament sanitari perquè el deteriorament de l’assistència tindrà repercussions greus sobre la salut pública.
Des de la coordinadora de centres sanitaris de Catalunya fem una crida als treballadors i als usuaris per defensar una sanitat pública, gratuïta en el moment de la seva prestació, i universal.
Demanem als gestors i als polítics responsabilitat i compromís envers la ciutadania. Ni els usuaris ni els treballadors han de patir les conseqüències de la mala gestió. Abans de retallar s’han de depurar responsabilitats per la mala gestió, eliminar les bosses d’ineficàcia i aprimar el nombre d’alts càrrecs i els seus salaris. Cal que es facin públics els salaris i els incentius, així com les indemnitzacions que reben quan cessen, dels responsables i gestors del sistema públic sanitari. Si cobren diners públics, pagats de les nostres butxaques, es de justícia que sapiguem quant els paguem i a canvi de que.
Per la defensa d’una sanitat pública i de qualitat també es necessari defensar el manteniment dels recursos, tant materials com humans, i per tant els drets sociolaborals dels treballadors, i les ratios d’assistència. No acceptarem cap pèrdua de drets ni de llocs de feina i així com demanem responsabilitat als polítics també ho fem amb els interlocutors socials per que no signin cap retallada que lesioni la qualitat del servei públic ni els drets dels treballadors. En aquest capítol també ens oposem als tancaments de llits, de quiròfans i de centres d’assistència, que allarguen les llistes d’espera i deixen una part de la població en precari.
Com usuaris i com treballadors tenim dret a saber com s’administren els diners de la sanitat. Sabem que molts centres amaguen les comptes o no les entreguen als representants socials. Exigim que es facin públics tots els comptes d’explotació i els balanços comptables dels centres que ofereixen assistència pública; i que es puguin contrastar amb el registre de la seva activitat.
Durant els últims anys hem assistit a la privatització de la gestió de molts centres, i d’una part dels serveis de suport de la sanitat (manteniment, bugaderia, cuines, magatzems, esterilització...). Considerem que aquestes pràctiques han contribuït a encarir la sanitat pública i creiem necessari que cessin.
Defensem una sanitat pública gratuïta en el moment de la seva prestació, i per tant estem en contra del copagament i del cobrament del €uro per recepta. L’argument de que així es disminuirà la despesa farmacèutica es fal·laç; un fàrmac és prescrit per un facultatiu sota el seu criteri professional per tractar una malaltia quan ho considera necessari, i cobrar per recepta és gravar la malaltia, especialment a la gent gran o amb rendes limitades, i fins i tot posar en perill els tractaments si, per problemes econòmics, els malalts no adquireixen tots els fàrmacs prescrits. El que cal per disminuir la despesa farmacèutica, és racionalitzar l’ús dels medicaments i evitar un excés de medicalització, que a més de no ser útil ni necessària, sols afavoreix els interessos de les grans empreses farmacèutiques.
Per últim volem fer públic el nostre propòsit d’iniciar accions conjuntes en oposició a les retallades. Convidem a tots els treballadors del sector sanitari i a tots els usuaris a participar amb nosaltres en la defensa del sistema sanitari. Com treballadors, com usuaris i com ciutadans no podem tolerar que es posi en perill un  dret d'aquesta envergadura.

dret d’aquesta envergadura.
PROPOSTA DEL COMITÈ D’EMPRESA DE L’HOSPITAL DE SANT PAU A LA COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA

Constatem la contínua precarització i empobriment dels serveis sanitaris públics i la davallada de recursos i personal per atendre la salut de la població de Catalunya.
Constatem l’incompliment generalitzat dels convenis, pactes i acords fins ara signats en els centres i serveis sanitaris entre les patronals i la representació social, sigui quina sigui la seva titularitat, en nom d’una crisi i d’uns decrets imposats a tots ells pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Constatem la corrupció i malversació de fons públics i el pagament injustificat a persones i empreses de la sanitat de Catalunya que, si no és delictiu, és èticament reprovable quan alhora es retallen a la ciutadania serveis de primera necessitat.
Constatem, per acabar, la nul∙la intenció de millorar les condicions sòciolaborals dels treballadors de la sanitat a Catalunya i les prestacions i recursos públics al servei dels usuaris en cap taula de negociació, ni des de cap institució o departament del govern de la Generalitat.
És per això que plantegem a la Coordinadora de Centres de Sanitat de Catalunya, reunida avui, dia 16 de gener de 2013, els tres punts següents:
1.
Compromís de no acceptar i, per tant, d’oposar‐nos i de no signar cap retallada de drets sòciolaborals en cap dels centres en els que avui tenim representació.
2.
Establiment d’un únic Comitè de Crisi, a partir de la Coordinadora de Centres de Sanitat de Catalunya, com a portaveu central de la mateixa.
3.
Paralització de totes les meses negociadores i posta en marxa d’una sola taula, amb el Govern de Catalunya i el Comitè de Crisi, per debatre un punt previ a qualsevol possible negociació posterior:
􀂾
Terminis de la devolució del deute contret amb els treballadors de la sanitat de Catalunya a partir de l’aplicació del decret llei 3/2010 i d’altres pels que se’ns descompten els salaris i les pagues extraordinàries prèviament pactades i, paral∙lelament
􀂾
Terminis per a la reobertura i utilització al 100% dels recursos disponibles en els centres hospitalaris, sociosanitaris, i d’assistència primària tancats i/o infrautilitzats hores d’ara.
Barcelona, 11 de gener de 2013

MAREA BLANCA NACIONAL 16 ENERO 2013

1
Madrid 16 de enero de 2013.
Por fin tenemos fecha para la MAREA BLANCA NACIONAL.
El día 17 de febrero del 2013
Lema: SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud ( P.A.T.U. Salud) no es un
movimiento sindical ni político . Nacimos el día 8 Noviembre 2012 tras el anuncio por parte de la
Comunidad de Madrid del PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE GARANTIA DE LA
SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO. Este Plan conlleva la Externalización (PRIVATIZACION) de
6 Hospitales de la Comunidad de Madrid y la concesión de un 10 % de los centros de Salud aún por
determinar (se habla de 27 centros). Durante estos 2 meses y pico nos hemos unidos dentro de este
movimiento todos los Hospitales y Equipos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, así como
los usuarios y pacientes. Durante este tiempo hemos realizado Mareas Blancas en la Comunidad de
Madrid, se han recogido 1.000.000 de firmas para la derogación de dicho Plan, nos hemos encerrado en
los centros de trabajo, se han realizado numerosos actos: abraza tu hospital, marchas moteras,
concentraciones todos los días en las puertas de los centros, se han colgado sabanas blancas en los
domicilios y en los centros de trabajo, huelga de hambre de compañeros, rueda de prensa, etc....
La próxima marea blanca la queremos realizar a nivel NACIONAL, por eso os pedimos vuestra
colaboración. Nuestra única reivindicación es:
¡SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
TODOS JUNTOS SI PODEMOS
La Marea Blanca Nacional consistirá en:
Desde cada centro sanitario del territorio español hasta el centro neurálgico de la ciudad.
Hay que solicitar el permiso para la manifestación al Gobierno Regional de cada provincia o
comunidad para que la manifestación sea autorizada y no haya problemas durante el recorrido. La
autorización la puede presentar cualquier asociación, plataforma u trabajadores del hospital,
normalmente es necesario que vayan dos personas y den sus nombres junto con los números de DNI.
En Madrid el plazo para que pueda ser autorizada es si se solicita con al menos 10 días de antelación.
La hora fuerte de concentración es de 12h a 15h: en Madrid en las anteriores mareas blancas
salimos desde los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, desde cada hospital de esa zona hasta
el centro, por el recorrido diseñado desde cada punto se van uniendo diferentes centros de salud,
ambulatorios y demás según proximidad al recorrido, hasta que nos encontramos las 4 mareas en Plaza
de Cibeles a las 12h, desde allí a Sol a las 15 horas y muchas veces todos no llegamos a las 15h
debido a la gran marea de gente que vamos. Es importante calcular la distancia desde los centros
sanitarios hasta el centro de la ciudad, aquí algunos salimos a las 8.30 de la mañana y otros a las
10h, dependiendo de la distancia a recorrer.
El lanzamiento vía redes sociales se hará próximamente y a los medios de comunicación no se
hará hasta el día 30 de enero.
2
En los destinatarios de este correo podréis ver los contactos de diferentes personas, asociaciones y
plataformas, casi todas las provincias están incluidas pero si tenéis más contactos interesados, por
favor, mandad el contacto o pedir que contacte directamente al mail grupomareablanca@gmail.com
Con otras asociaciones hemos conseguido contactar vía facebook pero no se han uesto en contacto
conmigo vía mail o telefónicamente (los huecos en blanco corresponden a sólo contacto por facebook).
Todos los Hospitales de Madrid y Centros de Salud Madrid MADRID
H. Virgen de la Salud Toledo Toledo
Asamblea Por La Sanidad P. de Calidad Toledo
Coordinadora Tomelloso tomelloso Toledo
Marea Blanca alcañiz Alcañiz Teruel
Marea Blanca Andalucía Motril ANDALUCÍA
Marea Blanca Cádiz Cádiz
marea blanca sevillana Sevilla
Plataforma Social Jerez Jerez Cádiz
Marea blanca Málaga Malaga
Junta Médica Carlos Haya Malaga
Plataforma Social Aldaia Aldaia Valencia
Asamblea CHUIMI Las Palmas Gran Canaria
Plataforma palmera por una sanidad digna y segura Las Palmas Las Palmas
H. San Pau Barcelona Barcelona
H. Clinic Barcelona Barcelona
plataforma sanitat anoia H. d´Igualada
Plataforma Contraeltancamentdelcap
Assemblea Corporació De Salut Maresme Selva
Plataforma Sanitat Mollet Mollet del Vallés Barcelona
Coordinadora Sanitat Pública Mataró Barcelona
contra les retallades en sanitat
Plataforma de trabajadores y usuarios de la Sanidad Catalana.
UB en lluita UB Cataluña
H. Sta Maria de Lleida y H. Arnau de Villanova Lleida Lleida
Plataforma d'Usuaris i Treballadors a la CSMS Contra Retallades
Socials
plataforma en defensa de la sanitat motmeló
Mesa Sanidad Pública de Reus Reus
Cataluña y
Francia
plataforma para la defensa de la sanidad publica Asturias
sanidad publica cuenca Cuenca Cuenca
Plataforma Hospital de Manzanares
Plataforma sanidade Cangas
Sos Sanidade Plataforma Pontevedra
sos sanidade publica
Platafroma sanidade A Mariña
Plataforma Sanidade Valdeorras Trives Viana
Plataforma en Defensa de la sanidad publica de valladolid
salvem la sanitat publica
defensem la sanitat publica
marea azul en defensa de la sanidad publica
defiende la sanidad publica, defiende tus derechos
3
afectados sanidad privada
somos pacientes
extremadura:sanidad para todos
insanidad privada Menorca Menorca
Isanidad Web (servicio balear de salud)
insanidad privada Castellón Castellón
Marea Blanca Aragón Aragón
marea blanca ZGZ ( H. Provicial Ntra. Sra. De Garcia)
Asociación de usuarios de sanidad de murcia Murcia
FEDERACIÓN CASTELLANO Y LEONESA SALUD 24 HORAS C. León
mareablancaensegovia Segovia
!!TODOS JUNTOS SI PODEMOS!!, no podemos dejar que nos arrebaten la sanidad pública, porque es
nuestro derecho y es una obligación moral de cada uno de los ciudadanos españoles, tenemos que
defender un sistema que funciona bien y con el que algunos quieren hacer su negocio particular
mediante palabras como externalizar o privatizar. "Los recortes en sanidad matan", no se puede
mantener la calidad asistencial si lo que se quiere es ahorrar costes y a la vez sacar ventaja económica
con ello.
Esperamos vuestras noticias con entusiasmo y os iremos adelantando más información según
vayan avanzando los acontecimientos.
IMPORTANTE: que cada grupo mande correo explicando cuales son las reivindicaciones que persigue
su asociación, grupo o plataforma, con el objeto de que en Madrid, en el comunicado oficial se lean los
nombres de los diferentes movimientos y provincias y el fin que persiguen.
Un saludo,
Marta Blanco, enfermera del Hospital Infanta Leonor, Madrid.
Miembro del grupo PlataformaNuevosHospitales, Sanidadenlucha y PATUSALUD.

2013-01-14

PASOS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE-ENFERMEDAD LABORAL

Cuales son los pasos a seguir en caso de accidente laboral, o enfermedad laboral:

1-En primer lugar, ir u urgencias del hospital a visitarse y si es necesario hacer unas primeras curas.
 

2-En segundo  lugar nuestro superior tiene que cumplimentar un documento:"Notificación de accidente /incidente/ enfermedad.
(El documento en questión realiza una serie de preguntas encaminadas a una questión meramente accidental y puntual. No aparece ninguna pregunta en el caso de por ejemplo un problema de salud producto de tu trabajo continuo en el tiempo (tendinitis, sindrome acromial, problemas articulares.....) por desgaste, vamos.

3-Con este documento y el de asistencia a urgencias  hay que ir a la mutua del trabajo, que en nuestro caso(hospital vall d'hebron) es MC mutual.
MC MUTUAL es la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 1.
Una entidad sin ánimo de lucro, autorizada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuyo principal objetivo es el de colaborar en la gestión de la Seguridad Social prestando, a sus mutualistas, la asistencia sanitaria y cobertura económica derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. MC MUTUAL también está muy comprometida con la prevención de riesgos laborales por su contribución a la reducción de la siniestralidad laboral.
Bien, su información "corporativa" es estupenda.
En la mutua te visitan, si es primera visita te toman todos tus datos, y pasa a visitarte un medico/a. Una vez visitado te dan un informe médico asistencial con un plan terapeútico. 
En el caso de que no "consideren" tus síntomas como patología laboral o enfermedad, te remiten a tu médico de cabecera para controlar o se encarguen ellos de la baja. .Aunque el médico de la mutua nos remita a trabajar, SI NO NOS SENTIMOS CAPACES  DE HACERLO CON NORMALIDAD, debemos:
 
 a) informar a nuestro superior que no estamos en condiciones de trabajar y que nos vamos a la mutua       
 b) solicitar al departamento de recursos humanos que nos vuelva a remitir a la mutua    
 c) volver a la mutua para revaloración de la patología.

        
4-Vas a tu médico de cabecera a visitarte donde (según la mutua) te tienen que hacer un seguimiento y baja laboral si es incapacitatoria para realizar tu trabajo normal.Acudimos al médico de cabecera o a urgencias de nuestro ambulatorio y, además de la valoración de la patologia y "baja", le solicitamos que "tramite la contingencia" (documento de que disponen los médicos de atención primaria para  cuestionar la negativa de la mutua a asistir el paciente). Este documento nos será dado y lo debemos llevar a la mutua, quien nos devuelve una copia sellada donde consta el motivo por el cual la mutua se niega a asistirnos. Debemos guardar este documento.Tras algunos días o semanas, la mutua nos contestará por medio de una carta certificada: 

a) puede que en la contestación la mutua diga que modifica su decisión y acepta su responsabilidad. Esto implica que, además de pasar a asistirnos (si aún estamos enfermos y de "baja"), se responsabilizará de las posteriores consecuencias de la lesión reconocida como accidente laboral y nos devolverá el dinero descontado en nuestra nómina a causa de la baja laboral;
b)  Sin embargo, es casi seguro que la mutua mantenga su postura de rechazo del caso. Si es así, la carta de contestación de la mutua y su sobre también deben ser guardados para ser utilizados en los posteriores trámites ("RECLAMACIÓN PREVIA", que debe ser tramitada en el plazo máximo de 1 mes tras la contestación de la mutua,  y, si procede, finalmente la "RECLAMACIÓN JUDICIAL": los afiliados a la CGT  disponemos de abogados que se encargan de su trámite).

No solo debemos exigir nuestro derecho a ser asistidos por nuestra mutua laboral; también, y más que nunca, deberíamos hacer constar que nuestras condiciones de trabajo a menudo nos  exponen a patologías casi siempre evitables, a consecuencia de insuficientes o inadecuadas medidas de prevención de accidentes y enfermedades laborales en nuestro centro/puesto de trabajo.


2013-01-13

MANIFEST COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL DRETS DELS USUARIS I TREBALLADORS DE LA SANITAT CATALANA

MANIFEST DE LA COORDINADORA DE CENTRES DE SANITAT DE CATALUNYA
EN DEFENSA DELS DRETS DELS USUARIS I TREBALLADORS DE LA SANITAT CATALANA
Es de públic coneixement que estem travessant temps molt difícils, amb especial repercussió en el que, fins ara, es coneixia com estat del benestar. Aquesta repercussió ha consistit en retallades que afecten principalment els serveis socials, l’educació i la sanitat.
En el sector sanitari les retallades posen en perill la continuïtat d’una assistència sanitària que fins ara era un dels baluards de la nostra societat i que està considerada entre les millors del mon.
Des de la coordinadora de centres sanitaris de Catalunya fem una crida als treballadors i als usuaris per defensar una sanitat pública, gratuïta en el moment de la seva prestació, i universal.
Demanem als gestors i als polítics responsabilitat i compromís envers la ciutadania. Ni els usuaris ni els treballadors han de patir les conseqüències de la mala gestió. Abans de retallar s’han de depurar responsabilitats per la mala gestió, eliminar les bosses d’ineficàcia i aprimar el nombre d’alts càrrecs i els seus salaris. No pot ser que hi hagin directius d’hospitals que es consideren públics que cobrin més que el propi Conseller. No pot ser que no es faci públic el que cobren, ni les indemnitzacions que reben quan cessen. Si cobren diners públics, pagats de les nostres butxaques, es de justícia que sapiguem quant els paguem i a canvi de que.
Per la defensa d’una sanitat pública i de qualitat també es necessari defensar el manteniment dels recursos, tant materials com humans, i per tant els drets sociolaborals dels treballadors, i les ratios d’assistència. No acceptarem cap pèrdua de drets ni de llocs de feina i així com demanem responsabilitat als polítics també ho fem amb els interlocutors socials per que no signin cap retallada. En aquest capítol també ens oposem als tancaments de llits, de quiròfans i de centres d’assistència, que allarguen les llistes d’espera i deixen una part de la població en precari.
Com usuaris i com treballadors tenim dret a saber com s’administren els diners de la sanitat. Sabem que molts centres amaguen les comptes o no les entreguen als representants socials. Exigim que es facin públics tots els comptes d’explotació i els balanços comptables dels centres que ofereixen assistència pública; i que es puguin contrastar amb el registre de la seva activitat.
Durant els últims anys hem assistit a la privatització de la gestió de molts centres, i d’una part dels serveis de suport de la sanitat (manteniment, bugaderia, cuines...). Considerem que aquestes pràctiques han contribuït a encarir la sanitat pública i creiem necessari que cessin.
Defensem una sanitat pública gratuïta en el moment de la seva prestació, i per tant estem en contra del copagament i del cobrament del €uro per recepta. L’argument de que així es disminuirà la despesa farmacèutica es fal·laç; un fàrmac és prescrit per un facultatiu sota el seu criteri professional per tractar una malaltia quan ho considera necessari, i cobrar per recepta és gravar la malaltia, especialment a la gent gran o amb rendes limitades, i fins i tot posar en perill els tractaments si, per problemes econòmics, els malalts no adquireixen tots els fàrmacs prescrits.
Per últim volem fer públic el nostre propòsit d’iniciar accions conjuntes en oposició a les retallades. Convidem a tots els treballadors del sector sanitari i a tots els usuaris a participar amb nosaltres en la defensa del sistema sanitari. Com treballadors, com usuaris i com ciutadans no podem tolerar que es posi en perill un dret d’aquesta envergadura.

ACTA REUNIÓ COMITES EMPRESA I JUNTES PERSONAL HOSPITALS CATALUNYA 2/12/2012

INFORMATIVO PERMISOS RETRIBUIDOS

para bcc:
A todos los trabajadores:
¿NOS TOMAN POR TONTOS (1)?

Ayer, 9 de enero, nos llamó la atención la publicación, en primera plana de nuestra intranet, de la nueva NORMATIVA DE PERMISOS RETRIBUIDOS que entra en vigor en nuestro hospital, a consecuencia de recientes cambios legales en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público).

Aún nos lo estamos estudiando, pendientes de la opinión de nuestro abogado en algunos temas. Sin embargo, de entrada, nos hemos dado cuenta de algunas "equivocaciones" que, como viene siendo habitual, van en contra de los derechos de los trabajadores.

La primera de ellas es la utilización del concepto de AREA METROPOLITANA: las dos leyes a que hace referencia la normativa dejan claro que el su aplicación tiene en cuenta el MUNICIPIO, y no el área metropolitana.

Para poner un ejemplo, hablaremos del permiso por "fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad", que, según el EBEP, concede "tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma LOCALIDAD, y cinco días hábiles cuando sea en distinta LOCALIDAD".
Además del SENTIDO COMUN (es decir, localidad no es igual a área metropolitana), la ley catalana de conciliación de la vida laboral y familiar (8/2006), la cual parecen utilizar solamente cuando les conviene, dice " El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un MUNICIPI diferent del MUNICIPI del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables", lo cual deja clarísimo que LOCALIDAD = MUNICIPI.

Así, la diferencia es que, si hacemos lo que nos manda la empresa y nuestro familiar enferma, se accidenta o fallece en Badalona, dispondremos de   3 días de permiso retribuido. Por otro lado, SI SE CUMPLE LA LEY, dispondremos de 5 días.

La Sección Sindical de CGT del Hospital de Viladecans ha solicitado a la Junta de Personal que pida explicaciones a la Empresa respecto a su imposición de la utilización del área metropolitana en la normativa de permisos retribuidos.

2013-01-10

El GRAN negocio de la privatización de la sanidad

Os recomendamos esta presentación de Diapositivas que recoge una completa coleccion de videos, artículos, noticias sobre  de la voluntad de conventir en un negocio la gestión sanitaria, y las perniciosas consecuencias que este cambio de modelo representa para el gasto, la calidad y la universalidad de la Sanidad http://www.slideshare.net/genissanidad/el-negocio-de-la-sanidad
Por saludacampada

Denúncia al Protectorat de Fundacions del Govern pel dèficit CRÒNIC de Sant Pau.

Denuncien al Protectorat de Fundacions del Govern pel dèficit crònic del Sant Pau
Societat 05/01/2013
La metgessa Carmen Pérez ha denunciat a la responsable jurídica del Protectorat de Fundacions de la Generalitat per no actuar davant la situació de dèficit que llastra la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital Sant Pau de Barcelona des de la seva constitució, en 1991.

La denúncia, presentada davant el Jutjat d'Instrucció de Barcelona, al·lega un delicte de prevaricació administrativa dirigit a la responsable de Fundacions i Assessorament Jurídic de la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia, Carolina Sáenz, i extensible a altres persones implicades.

La denunciant argumenta que des de desembre de 2011 ha presentat tres escrits per requerir al Protectorat de Fundacions la seva actuació davant el dèficit del centre, com obliga el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, afegeix Pérez.

"Aquesta empresa ha presentat un resultat comptable deficitari des de pràcticament la seva constitució en 1991 i, malgrat això, la preceptiva valoració i aprovació de comptes per part del Protectorat de Fundacions ha estat sempre favorable", assenyala Pérez en el document.

Segons la metgessa, el dèficit que arrossega el centre --de 300 milions d'euros, dels quals 280 milions són en concepte d'un deute històric de la Seguretat Social-- "comporta gravíssims prejudicis econòmics als seus treballadors", argumentant la presentació d'expedients de regulació d'ocupació (ERE).

Després d'assenyalar els diferents processos judicials en què es troba immersa l'ens gestor del Sant Pau, la denunciant ha assenyalat que el Protectorat de Fundacions "té perfecte coneixement de totes aquestes situacions i, malgrat això, no ha realitzat cap de les actuacions legalment previstes com a obligatòries".

A més, la denúncia al·lega que la resposta a l'últim requeriment presentat davant el Protectorat el passat 7 de juliol "no reuneix els requisits preceptius establerts per als actes i les resolucions administratives".

Segons Pérez, el requeriment que s'efectua al Protectorat de Fundacions s'ha dut a terme de "forma clara, reiterada i amb causa objectiva sobradament acreditada".

Assenyala que el Protectorat de Fundacions no pot ignorar que les peticions manquen de relació amb el procediment penal obert en el Jutjat d'Instrucció 22, ja que en aquesta causa es valora presumpta responsabilitat penal per malversació, delicte societari i frau.

I argumenta que en el requeriment al Protectorat es relaciona amb l'obligació que té aquest òrgan d'actuar per la via civil davant una situació econòmica de risc.
http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/01/denuncien-al-protectorat-de-fundacions-del-govern-pel-deficit-cronic-del-sant-pau-74985.php

EMPIEZA EL TROCEO DEL ICS!!!

L'acord GOV/1/2013 de 3 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts del Banc de sang i teixits de l'hospital vall d'hebron, centre de referència en inmunología diagnòstica i de desenvolupament de terapies avançades!.


De conformitat amb el que disposa l’article 7, apartats 2.Quart i 3, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que atribueix al Govern la competència per autoritzar la formació de consorcis i la creació, per part del Servei Català de la Salut, d’altres entitats admeses en dret o la seva participació en aquestes, quan així convingui a la gestió i execució dels serveis i actuacions;


2013-01-05

Informativo accidente laboral


I) ¿CÓMO ACTUAR CUANDO NOS HACEMOS DAÑO TRABAJANDO?

1)  Apuntarnos el nombre de los compañeros que hayan sido testigos del accidente.
2)  Aunque no nos duela o incapacite mucho y podamos seguir trabajando, debemos ser visitados por un médico en el servicio de urgencias;
3)  Aunque no nos duela o incapacite mucho y podamos seguir trabajando, debemos avisar de lo ocurrido y solicitar  a nuestro "mando intermedio" (supervisor/a) que tramite un "parte de accidente laboral".
4)    Acto seguido a los puntos "2" y "3", debemos solicitar al servicio de recursos humanos  ("personal") que nos remita a nuestra mutua laboral.
5) En la mutua solamente nos visitaran si acudimos con el papel que nos da el departamento de recursos humanos. En caso de fines de semana, festivos y otros horarios en que el departamento de personal no funciona, el trabajador deberá solicitar el papel el primer día hábil tras sufrir la lesión.


II) ¿QUE PASARÁ EN LA MUTUA?

1) El médico de la mutua decidirá: si debemos volver a trabajar inmediatamente, si debemos descansar el resto del día o si debemos "coger la baja".
2) Aunque el médico de la mutua nos remita a trabajar, SI NO NOS SENTIMOS CAPACES  DE HACERLO CON NORMALIDAD, debemos acatar e:
          a) informar a nuestro supervisor que no estamos en condiciones de trabajar y que nos vamos a la mutua,
           b) solicitar al departamento de recursos humanos que nos vuelva remitir a la mutua, y
           c) volver a la mutua, para revaloración de la patología.
  


II) ¿CÓMO ACTUAR CUANDO EL MÉDICO DE LA MUTUA NOS RECHAZA Y ENVÍA AL MÉDICO DE CABECERA PARA TRAMITAR LA BAJA LABORAL?

1) Acudimos al médico de cabecera o a urgencias de nuestro ambulatorio y, además de la valoración de la patologia y "baja", le solicitamos que "tramite la contingencia" (documento de que disponen los médicos de atención primaria para  cuestionar la negativa de la mutua a asistir el paciente). Este documento nos será dado y lo debemos llevar a la mutua, quien nos devuelve una copia sellada donde consta el motivo por el cual la mutua se niega a asistirnos. Debemos guardar este documento.

2) Tras algunos días o semanas, la mutua nos contestará por medio de una carta certificada:
a) puede que en la contestación la mutua diga que modifica su decisión y acepta su responsabilidad. Esto implica que, además de pasar a asistirnos (si aún estamos enfermos y de "baja"), se responsabilizará de las posteriores consecuencias de la lesión reconocida como accidente laboral y nos devolverá el dinero descontado en nuestra nómina a causa de la baja laboral;
b) Sin embargo, es casi seguro que la mutua mantenga su postura de rechazo del caso. Si es así, la carta de contestación de la mutua y su sobre también deben ser guardados para ser utilizados en los posteriores trámites ("RECLAMACIÓN PREVIA", que debe ser tramitada en el plazo máximo de 1 mes tras la contestación de la mutua,  y, si procede, finalmente la "RECLAMACIÓN JUDICIAL": los afiliados a la CGT  disponemos de abogados que se encargan de su trámite).

ATENCIÓN
* La mutua siempre intentará que sea la seguridad social quien se encargue de asistir a  trabajadores accidentados o que enferman a consecuencia de su trabajo. Para ello, utilizará cualquier error de trámite en cada uno de los pasos que aquí aconsejamos a los trabajadores.

* Para evitar el rechazo de la mutua, inmediatamente los trabajadores debemos hacer constar cualquier lesión o posible lesión que suframos trabajando (aunque, de entrada, nos parezca que puede no ser importante), según indicamos en el punto  " I ".

* Desaconsejamos que sea el propio trabajador quien decida si su lesión es o no importante, puesto que las reclamaciones a posteriori suelen ser rechazadas.

* Para evitar posteriores problemas, siempre que nos hagamos daño o nos parezca que puede que nos hayamos lesionado, debemos dar todos los pasos que indicamos arriba, lo cual traslada al médico de la mutua la decisión respecto a la gravedad de la lesión.


Si no quieres arrepentirte y perder dinero, nunca dejes de realizar todos los pasos del punto " I " inmediatamente tras sufrir el daño o posible daño.

Acomiadament 20.000 treballadors -interins i laborals- per complir amb el dèficit.


El 2013 promet ser un any dur. S’hi auguren retallades de 4.000 milions d'euros i s'implantaran impostos que pretenen recaptar al voltant de 1.000 milions. Amb els bancs i el crèdit tancat, Mas no tindrà més remei que acudir de nou al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per demanar prestat. Es calcula que la Generalitat sol·licitarà ajuda al FLA per valor de 18.000 milions. Montoro els hi donarà a canvi de nous i durs ajustaments, tot i que el FLA es quedarà sec, perquè amb prou feines hi quedaran 5.000 milions per a la resta de comunitats. Xifra, sens dubte, insuficient.
On s'efectuaran llavors les retallades? Primer, on sempre. Sanitat, educació i serveis socials tornaran a ser víctimes de les retallades salvatges. En sanitat, per exemple, el govern vol reduir les tarifes dels centres concertats en un 5%. Amb aquesta reducció de la tarificació es pretén estalviar 200 milions més, però deixarà molts hospitals a la vora del precipici. Per compensar la situació –a la qual cal afegir els impagaments de juliol, novembre i desembre–, molts centres sanitaris hauran de tornar a ajustar les seves plantilles o reduir salaris, cosa que redundarà negativament en l'atenció als pacients. D'altres, simplement es plantejaran el tancament perquè no poden assumir aquesta nova retallada.
No obstant això, aquest nou 'tall' als serveis a les persones no serà suficient per aconseguir reduir el dèficit. Per això, la Generalitat vol obrir un segon front "aprimant l'administració" i els salaris dels funcionaris. La vicepresidenta, Joana Ortega, va anar al dret i va tenir mals presagis per al 2013. Els treballadors de l'administració catalana poden perdre de nou una paga extraordinària. De totes formes, això no és el pitjor escenari per als treballadors públics. El departament d'Economia, dirigit per Andreu Mas-Colell, ha posat el seu objectiu sobre la taula: reduir el personal de la Generalitat de 20.000 persones. Els col•lectius més afectats, els més febles: els interins i el personal laboral.
El conjunt dels treballadors públics de la Generalitat han patit retallades salarials i han perdut una paga. Els interins s'han endut la pitjor part perquè van haver de suportar una reducció salarial del 15% el 2012. El 2013 poden acabar al carrer. Mas-Colell proposa l'acomiadament de 20.000 treballadors interins i laborals, cosa que implicaria un substancial estalvi a les arques públiques, tot i que el cost social seria indescriptible.
La democristiana Ortega advoca per una negociació amb els sindicats que aniria en la línia de reduir el nombre d'acomiadats a canvi d'augmentar les retallades salarials per al conjunt dels treballadors. Amb aquest plantejament, vicepresidència espera reduir el nombre d'acomiadaments a la meitat, és a dir 10.000 treballadors, interins en la seva majoria.
En converses no oficials, sindicats i administració estan explorant iniciar un procés de prejubilacions per al personal de més de 60 anys i amb 38 anys cotitzats. Amb aquesta mesura, que es podria incloure en la retallada general reduint els acomiadaments més dolorosos, s'iniciaria una retallada de personal que no seria tan traumàtica per als treballadors.

La implantación del REcopago dificulta aún más el tratamiento contra la hepatitis C.

La implantación del copago de medicamentos de dispensación
hospitalaria dificulta aún más el tratamiento contra la hepatitis c
Las organizaciones de pacientes alertan de los efectos negativos de esta medida sobre
la salud de los pacientes. Se verán afectados fármacos para curar la hepatitis C y un antitumoral para tratar el cancer de higado, medicamentos de uso exclusivamente hospitalario.
Barcelona, 14 de diciembre de 2012.- Según se ha dado a conocer a través de los medios de
comunicación, los pacientes con hepatitis C tendrán que hacer frente al copago de los
fármacos empleados en el tratamiento de su enfermedad a pesar de ser de dispensación
hospitalaria.
El pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Sanidad introdujo una polémica modificación en el
artículo 94bis punto 1 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos según la
cual se abría la puerta al copago de medicamentos de dispensación ambulatoria en las
farmacias de los hospitales, un grupo de fármacos para el tratamiento de enfermedades
graves, como la infección por VIH, algunos tipo de cáncer, las hepatitis víricas, etc.
Ante la polémica, el mismo Ministerio distribuyó días después una nota de prensa en la que
aclaraba que esta medida no iba a afectar a dichos fármacos de dispensación ambulatoria sino
únicamente a un grupo de medicamentos en cuyo envase exterior presentan un cupón precinto
(etiqueta que recorta el farmacéutico en el momento de la dispensación) y que hasta este
momento se podían dispensar en farmacias comunitarias (boticas) y ahora han pasado a las de
los centros hospitalarios.
Sin embargo, en el proyecto que el Ministerio de Sanidad está preparando se recoge un listado
de medicamentos que el paciente deberá pagar a pesar de su uso hospitalario, como por
ejemplo, ribavirina, boceprevir, telaprevir e interferón pegilado alfa-2b –utilizados todos ellos en
el tratamiento de la hepatitis C– y sorafenib –un antitumoral utilizado para tratar el cáncer de
hígado–.
Las organizaciones de pacientes y las entidades que defienden sus derechos consideran que,
de aplicarse esta medida, se añadiría una barrera más para el acceso a un tratamiento que, de
por sí, ya resulta muy complejo. “En un momento en el que la ciencia nos ha proporcionado, y
lo seguirá haciendo, fármacos que mejoran significativamente la probabilidad de curar la
hepatitis C, una medida como ésta resulta extremadamente contraproducente para que las y
los pacientes que más los necesitan puedan acceder a ellos”, ha declarado Josefina García,
presidenta de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepátitis (ASSCAT).
Aunque el proyecto contempla una aportación reducida para estos fármacos, las
organizaciones de pacientes denuncian que el coste acumulado del copago podría resultar muy
elevado para el paciente. Por un lado, al tratarse de terapias combinadas administradas
durante un largo periodo de tiempo, que incluyen dos o tres fármacos de varias tomas diarias,
la carga económica se multiplica. A esto se añade el copago de los medicamentos adicionales
que han de utilizarse para manejar los efectos secundarios, muy habituales en este tipo de
terapias. Por no mencionar que en algunas comunidades autónoma los pacientes tendrán que
pagar además 1 euro por cada una de las múltiples recetas necesarias para adquirir dichos
medicamentos.
Las organizaciones entienden que esta medida menoscaba una vez más el derecho a la salud.
“Cualquier barrera económica en el acceso a la sanidad comporta la exclusión de los grupos
más desfavorecidos que, en el caso de la hepatitis C, supone un buen porcentaje de las
personas afectadas, entre ellas las coinfectadas por VIH”, ha señalado Montse Pineda,
presidenta del Comitè 1r de Desembre, la plataforma unitaria de ONG de VIH/sida de Cataluña.
Las entidades no entienden la justificación de esta medida. Si el copago se ha presentado
como una medida para disuadir el consumo poco responsable de medicamentos por parte de
los pacientes, resulta difícil de entender que se aplique para enfermedades que, de no tratarse,
pueden ser mortales. “Bajo el pretexto de la austeridad se camuflan medidas que,
históricamente, han demostrado tener una dudosa eficacia. Disuadir económicamente al
paciente no solo no ahorra dinero, sino que conlleva un mayor gasto sanitario a medio y largo
plazo”, declara Juanse Hernández, presidente del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del
VIH (gTt-VIH).
Por todos estos motivos, las organizaciones instan al Ministerio de Sanidad a que reconsidere
su proyecto. “Obstaculizar el tratamiento de la hepatitis C con medidas como esta supone
ignorar las ventajas que implica en términos de menos ingresos hospitalarios, menos
tratamientos para las complicaciones, como el cáncer, y menos trasplantes hepáticos, que no
solo significan un ahorro en el gasto sanitario, sino que suponen un enorme beneficio para la
salud pública”, ha explicado Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos
y Trasplantados Hepáticos (FNETH).

Quieren pacientes pacientes!

Los administradores del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, no suficientemente contentos con recortar y privatizar la sanidad pública, con lo que eso representa para la gente enferma, ahora están intentando controlar las asociaciones de pacientes a través del nuevo Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC). Para las asociaciones de pacientes que sobrevivimos a los años de maltrato del gobierno tripartito (Iniciativa Legislativa Popular saboteada, Resolución 203/VIII incumplida, acoso y amenazas cuando denunciábamos la falta de atención, la estrecha relación del gobierno con las farmacéuticas, el trato vejatorio del Insititut Català d’Avaluacións Médiques – ICAM-, etc.), este nuevo Consell nos trae recuerdos. Y segundas partes nunca son buenas y menos con CiU.
Pero lo interesante de este segundo intento por controlar las asociaciones de pacientes es que las personas encargadas de hacerlo son las mismas que durante el tripartito: el Dr Josep M. Argimon, entonces Gerente de Planificación, Compras y Evaluación del Servei Català de la Salut, y que ahora es el consejero delegado de l’Agencia d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut del Departament de Salut, y el Dr Albert Jovell, que entonces era el autoproclamado presidente del Foro Español de Pacientes y ahora también es el autoproclamado presidente del Fòrum Català de Pacients (“la única representación legítima de los pacientes en Catalunya” según el Departament de Salut).
Argimon es conocido por su estilo contenido, digno de su educación anglosajona, pero que utiliza todos los medios necesarios para controlar y manipular las asociaciones de pacientes (menos su huída rápida del memorable encierro, llevado a cabo en enero del 2010, en la Consellería de Salut, por las asociaciones de enfermos de Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y Fibromialgia (FM) exigiendo, después de demasiadas reuniones con el Dr. Argimon, una reunión con la entonces Consellera Geli).
Pero el personaje más interesante en todo esto es Albert Jovell, que aunque se autoproclamó presidente de los Foros de Pacientes, es totalmente desconocido por las asociaciones de enfermos, pero muy conocido por las farmacéuticas por su Universidad de Pacientes con su Aula Novartis de Asma, Aula Almirall de Enfermedades Respiratorias, Aula Abbott de Dolor, Aula Janssen-Cilag de TDHA y el Aula Abbott de Ética entre otras, “universidad” que, según el periodista de investigación Miguel Jara, fue una iniciativa del PSOE-PSC. Después de impulsar la carrera de la entonces consellera Geli, ahora Jovell colabora en equipo con el conseller Boi Ruiz dando charlas con títulos tan perversos y culpabilizantes en tiempos de recortes como "¿Cómo conseguir pacientes co-responsables?"
Ante este nuevo intento de manipulación del Departament de Salut a través de este nuevo Consell Consultiu, la asociación de enfermos de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la Asocpepoc, está exigiendo, desde el mes de julio, la impugnación de Albert Jovell como vicepresidente del CCPC porque, como dicen en sus reiterados correos al Departament de Salut: "…el Dr. Jovell no puede representar a las asociaciones de enfermos de Catalunya porque sus actuaciones han perjudicado gravemente a los enfermos crónicos discapacitados…y porque le motivan otros intereses más allá de la salud". También denuncian al Dr. Jovell porque apoya la actual metodología del ICAM en sus evaluaciones médicas, trato que ha sido denunciando no solo por enfermos y colectivos de abogados, sino también criticado por el mismo Parlament de Catalunya que votó, por unanimidad, el 21 de mayo del 2008 en la Resolución 203/VIII, cambios en la metodología del ICAM para un mejor trato con los enfermos de SFC y de FM, resolución que no ha sido cumplida.
¿Por qué hay asociaciones de pacientes que aún confían en el Departament de Salut o que colaboran con ellos? Hay que tener en cuenta que la gente con enfermedades crónicas en Catalunya, en general, viven con dificultades económicas porque muchos de ellos no pueden continuar trabajando. Muchos de estos enfermos no tienen pensiones y los que las tienen, son mínimas. Y a esto se añaden los costes de estar enfermo: pagar cuidados que el Estado no da (la Ley de Dependencia no cubre ni a los grandes dependientes y menos a los enfermos crónicos) y pagar tratamientos médicos, muchos de los cuales no cubre la Seguridad Social. En esta realidad, las asociaciones no pueden subsistir con las cuotas de sus socios y necesitan subvenciones de la Generalitat para dar servicios de información y apoyo a sus socios. Esto pone a las asociaciones en una situación comprometida.
Claro que hay asociaciones, como la Asocpepoc, que alzan su voz valientemente, y también otras que decidimos funcionar por internet y de otras maneras sin costes para así seguir siendo realmente independientes. Independientes de este gobierno neoliberal. Porque nosotros no somos pacientes pacientes. Somos pacientes independientes e insumisos.

La quiebra de una fundación denuncia destapa otro gran fraude en la sanidad catalana.

La quiebra de Instituto de Alta Tecnología (IAT), una fundación creada en 2001 para construir y gestionar un pionero centro de diagnóstico por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán), ha hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la sanidad catalana. El IAT tenía que ser un modelo de excelencia y una brillante colaboración entre el sector público y el privado. Formada por tres hospitales financiados por la Generalitat —Mar, Clínic y Vall d’Hebron— y un holding privado —CRC, empresa líder en Cataluña en el sector—, la fundación acabó sin embargo solicitando el concurso de acreedores en octubre de 2011.
La causa de ello no fueron los recortes. Ni siquiera la escasez de recursos para la investigación. Según el administrador concursal de IAT y la auditoría Faura-Casas, a la que el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona ha encargado un peritaje, CRC se aprovechó de su control sobre la fundación para obtener irregularmente de ella cuantiosos recursos e incluso desvió hacia sus empresas filiales subvenciones y todo tipo de materiales comprados con fondos públicos, todo ello en medio de un caos de gestión —cuentas no depositadas, “cifras inconsistentes”, ingresos y gastos que no cuadraban...— en el que ahora los técnicos tratan de poner un poco de orden.
En total, el administrador concursal, estima en 5,3 millones el dinero que el grupo CRC debe a la fundación. La mitad de este importe proviene de un crédito blando concedido en 2002 por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por todo ello, el administrador considera que “existen motivos para fundamentar la calificación culpable del concurso”, es decir, que pueden existir responsabilidades por parte de los gestores de CRC. Lo sucedido tampoco deja en muy buen lugar a los patronos de los tres hospitales públicos afectados, cuya falta de control o complacencia permitió todo lo ocurrido.
La malograda historia del IAT arranca en julio de 2001, cuando una filial del grupo CRC —CRC Mar— y el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria —IMAS, empresa del Ayuntamiento de Barcelona que entonces gestionaba el hospital del Mar— crearon la fundación IAT. A los dos socios fundadores, a IAT se sumaron el hospital Clínic en enero de 2003 y el de la Vall d’Hebron en octubre de 2004. En todos los casos la aportación inicial fue de 60.010 euros, ampliada con otros 100.000 euros por actor en 2005, dinero que los centros ya pueden dar por perdidos.
Pese a que CRC solo aportó una cuarta parte de estos fondos iniciales, los hospitales le cedieron el control de la fundación en un contrato firmado en abril de 2002 que daba a CRC Corporación Sanitaria —la matriz del holding— los poderes “de dirección, gestión, administración y dirección médica” de IAC. El administrador destaca la paradoja de que el contrato fuera firmado por los dos máximos ejecutivos de CRC, Carlos Sanpons y Norberto Galindo. El primero —consejero y presidente de la matriz, CRC Corporación Sanitaria— lo hizo en representación de IAT, mientras Galindo lo hizo por el holding.
El dominio de CRC sobre la gestión del IAT le permitió obtener cuantiosos ingresos de la fundación desde el primer momento. Por el servicio de dirección, el contrato establecía 50.000 euros anuales más un importe variable por cada prueba de diagnóstico por imagen realizada, condiciones “a todas luces leoninas y perjudiciales para la fundación y en beneficio, muy lucrativo para CRC”, sostiene el administrador.
La pericial de Faura-Causas, sin embargo, alerta de que en realidad CRC cobraba mucho más a IAT por este concepto: “Los importes facturados en concepto de canon de gestión fijo (...) son sustancialmente superiores a los estipulados en el contrato”. En 2008, CRC ingresó en realidad 109.256 euros, cantidad que en 2010 subió a 111.786 euros.
Pese a todo, estas cantidades eran solo una pequeña parte del dinero público que CRC llegaría a gestionar si llegaba a construirse el ciclotrón, el proyecto por el que fue creado el propio IAT. Este equipo, un acelerador de partículas, requería una millonaria inversión que en enero de 2002 aportó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue en forma de crédito de 5,79 millones de euros a devolver en 15 años sin intereses y con una carencia de tres años.
El ministerio solo impuso una condición relevante: el ciclotrón y los otros equipos médicos comprados con el crédito “debían utilizarse únicamente con fines docentes y de investigación, y no comerciales”. Las obras y la instalación de los equipos se prolongaron durante más de cuatro años, pero una vez todo en marcha CRC no tardó en saltarse la condición impuesta por el ministerio y a ofrecer a empresas del sector farmacéutico y sanitario el uso del ciclotrón. Según destaca el administrador, “la intención de la fundación no era la de dedicar única y exclusivamente el ciclotrón para fines de investigación o docentes sino, muy al contrario, para su explotación comercial”.
Los hospitales entregaron a la empresa el control absoluto de la fundación
No fue la única irregularidad cometida por CRC con relación al crédito. Según Faura-Casas, IAT “no pudo justificar la inversión por la totalidad de la cantidad prevista”, lo que provocó que el ministerio le revocara parte del crédito por 1,84 millones de euros. Tras varios escritos y negociaciones cruzados entre 2006 y 2008, IAT dejaría de devolver al Ministerio de Ciencia 2,52 millones de euros, importe aún pendiente.
Pero la más controvertida de las decisiones adoptadas por CRC como gestor de IAT aún tenía que llegar. Fue en enero de 2008 cuando la fundación vendió a una empresa filial de CRC —CRC Centro de Imagen Molecular (CRC-CIM)— el uso del ciclotrón y las ramas de actividad susceptibles de ser comercializadas. Era una operación que permitía sortear las limitaciones impuestas por el ministerio, pero para el administrador concursal suponía un fraude. CRC-CIM fue para él una sociedad “constituida con la finalidad de instrumentalizar la compra de activos a IAT, todo ello en beneficio de CRC y en muy grave perjuicio para la fundación”. La venta supuso vaciar de facto la fundación de su principal activo y cuestiona el papel de los patronos que lo permitieron, cuya función según la ley es velar por los principios fundacionales de la entidad.
El administrador concursal recurrió ante la venta del ciclotrón a CRC-CIM ante el Juzgado de lo Mercantil 6, que en una sentencia del pasado 12 de noviembre ha resuelto declararla nula. Están por ver ahora los efectos de este fallo en el proceso, con el grupo CRC en concurso de acreedores y el IAT apenas funcionando desde hace más de un año.
Tras la venta de su principal activo, la fundación IAT quedó reducida a la mínima expresión, con solo cuatro de los cerca de 40 trabajadores que llegó a tener. Según la pericial de Faura-Casas y el administrador concursal, sin embargo, CRC utilizó en esta última etapa, de 2008 a 2010, a la fundación como una especie de tapadera para comprar a coste cero todo tipo de materiales y servicios. El esquema utilizado era tan simple como lesivo para IAT y los proveedores: la fundación hacía los pedidos (que luego no pagaba), pero los materiales y servicios obtenidos iban en realidad a empresas del grupo CRC. Esta práctica causó a la fundación, según Faura-Casas, un agujero de 3,27 millones de euros. Estas prácticas fueron las que llevaron a IAT a la ruina.
No fue hasta finales de diciembre de 2010 cuando los tres hospitales públicos implicados “reaccionaron”, según el administrador concursal, “retomando el control efectivo de la fundación el 21 de febrero de 2011”. Lo tardío de la medida no logró evitar la solicitud del concurso de acreedores presentada por IAT en octubre del mismo año.

Silencio entre los implicados

Las cuantiosas pérdidas sufridas por el IAT y los hospitales públicos implicados, y el hecho de que el caso esté en los tribunales lleva a la mayoría de implicados a declinar ofrecer su versión sobre los hechos. Así lo han hecho los hospitales Clínic y Vall d'Hebron, que rechazaron comentar el papel de sus patronos en la quiebra de IAT.
Un portavoz del hospital del Mar se limitó a destacar que “los hechos corresponden al anterior equipo de gestión”. Este mismo portavoz también apuntó que el grupo CRC habría maniobrado a espaldas de los patronos, especialmente en la venta del ciclotrón a una empresa filial.
Esta versión fue desmentida por los responsables de la empresa, que aseguraron que “los patronos de IAT estuvieron en todo momento informados y aprobaron las principales decisiones y las cuentas de la entidad”. Un portavoz de CRC, hoy también en concurso de acreedores, culpó a las administraciones implicadas —Generalitat y Ayuntamiento— por haber incumplido un acuerdo que hubiera dado viabilidad al proyecto.

Silencio entre los implicados

Las cuantiosas pérdidas sufridas por el IAT y los hospitales públicos implicados, y el hecho de que el caso esté en los tribunales lleva a la mayoría de implicados a declinar ofrecer su versión sobre los hechos. Así lo han hecho los hospitales Clínic y Vall d'Hebron, que rechazaron comentar el papel de sus patronos en la quiebra de IAT.
Un portavoz del hospital del Mar se limitó a destacar que “los hechos corresponden al anterior equipo de gestión”. Este mismo portavoz también apuntó que el grupo CRC habría maniobrado a espaldas de los patronos, especialmente en la venta del ciclotrón a una empresa filial.
Esta versión fue desmentida por los responsables de la empresa, que aseguraron que “los patronos de IAT estuvieron en todo momento informados y aprobaron las principales decisiones y las cuentas de la entidad”. Un portavoz de CRC, hoy también en concurso de acreedores, culpó a las administraciones implicadas —Generalitat y Ayuntamiento— por haber incumplido un acuerdo que hubiera dado viabilidad al proyecto.

Canarias también dará tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles.

 
El Gobierno de Canarias (CC-PSOE) rectificará el decreto emitido por el Gobierno de España que excluía de la cobertura sanitaria completa a los extranjeros indocumentados. Inicialmente, el ejecutivo canario dijo que iba a cumplir la ley a pesar de la objeción de decenas de médicos que argumentaron de forma contraria a su cumplimiento “por una cuestión de Derechos Humanos”. Meses después, parece haber reculado, aunque parcialmente, porque aunque recupera la cobertura completa para algunos de estos extranjeros, lo hace exigiendo la demostración de cobrar menos de 532 euros al mes y obligando a estar empadronado en Canarias desde hace más de un año.
En Euskadi también se expide una tarjeta que garantiza la universalidad de la sanidad para los extranjeros indocumentados y cuyo uso el Gobierno de España, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable a la misma, ha circunscrito a este territorio. En Andalucía, por su parte, han ido más allá y mantienen el protocolo de actuación sanitario, el mismo que antes de entrar en vigor el decreto impulsado por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy. Otras comunidades, como Cataluña, Galicia y Castilla y León también mantienen la atención. esta nueva regulación para los inmigrantes en Canarias tiene importantes limitaciones. La primera, que cierra los centros sanitarios a los que no puedan acreditar que ganan menos de 532 euros al mes. Sanidad considera que a partir de esa cantidad la necesidad de cobertura sanitaria gratuita no es tan perentoria. La segunda es el tiempo que llevan residiendo en Canarias. Para poder asistir al médico tendrán que demostrar que han estado empadronados, aunque sea en distintos municipios canarios, desde hace más de un año. Pero hay más: tampoco tendrán asistencia sanitaria aquellos que no puedan aportar una serie de documentos que todas las asociaciones de inmigrantes coinciden en destacar.
“Tienen que presentar un certificado de bienes de su país de origen, un certificado de renta de su país de origen, copia del pasaporte, un certificado de bienes de la dirección general del catastro de la comunidad autónoma y un certificado de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal”, apuntó Zaira Navarro, secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud, como requisitos documentales a aportar a la administración pública canaria. Teodoro Bongdiale, médico ecuatoguineano residente en Gran Canaria y portavoz de la federación de asociaciones africanas aseguró tener “muy malas impresiones” y añadió que “está diseñada para la estupidez”.
“¿Cómo alguien que no existe para la Administración va a obtener un certificado de ingresos de la administración?”, se pregunta Bongdiale. Igualmente, considera que “están cogiendo a los inmigrantes como banco de pruebas. Se realizan los cambios con ellos y, si funcionan, luego se extiende al resto de la ciudadanía”.
La orden anunciada el martes entrará en vigor, con probabilidad, antes del final de semana.
 
--